MEDIRAD: EARLY-HEART studie

MEDIRAD: EARLY-HEART studie

Internationale multicenter prospectieve studie waarbij vroege veranderingen van het hart ten gevolge van bestraling van borstkanker in kaart worden gebracht.

Studiecoördinator

Naam: Dr. A.P.G. Crijns, radiotherapeut-oncoloog
Instituut: UMCG, afdeling Radiotherapie

Contactpersoon afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   C. Postma, onderzoekscoördinator Kliniek
Tel.:       06-25651239
Mail:      RTDatamanagementOM@rt.umcg.nl

Vraagstelling

Het doel van dit onderzoek is het identificeren en valideren van de belangrijkste cardiale beeldvormingstechnieken en circulerende biomarkers voor straling-geïndiceerde cardiovasculaire schade ontstaan in de eerste 2 jaar na bestraling van borstkanker. 

Deze informatie zou gebruikt kunnen worden om toekomstige bestralingsplannen te verbeteren. Ten slotte zouden de resultaten kunnen leiden tot aanvullende controles of adviezen voor patiënten die op basis van hun bestraling een hoger risico op hartproblemen hebben.

Samenvatting relevante achtergrond

Bestraling van borstkanker leidt tot co-incidentele bestraling van het hart, hetgeen resulteert in een verhoogd risico voor verschillende cardiale aandoeningen. De prevalentie van borstkanker overlevenden met een verhoogd risico op cardiale complicaties zal stapsgewijs toenemen aangezien de incidentie van borstkanker in Europa nog altijd toeneemt terwijl de prognose significant is verbetert de afgelopen jaren. Deze late cardiale complicaties hebben een grote impact op de kwaliteit van leven en hebben tevens een verhoogde morbiditeit en sterfte als gevolg. Daarom is het identificeren van borstkanker patiënten met het hoogste risico op het krijgen van straling-geïndiceerde cardiale complicaties cruciaal voor het ontwikkelen van strategieën omtrent primaire en secundaire preventie. Tot dusver is er weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen de dosisverdeling in verschillende cardiale structuren gedurende de radiotherapie en de vroege cardiovasculaire veranderingen welke mogelijk leiden tot cardiale complicaties.

Deelnemers aan de studie zijn vrouwen met een leeftijd van 40-75 jaar met enkelzijdige borstkanker, behandeld met een primair borstsparende operatie met postoperatieve radiotherapie (geen chemotherapie) zonder cardiale voorgeschiedenis.  

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in?

Patiënten ondergaan standaard radiotherapie voorafgegaan door echocardiografie (inclusief ECG opname), CT coronair angiografie, MRI van het hart en een bloedafname. Deze aanvullende onderzoeken worden herhaald 6 en 24 maanden na de radiotherapie, met uitzondering van de CT coronair angiografie welke enkel na 24 maanden wordt herhaald.

Zie de patiënteninformatie voor verdere info. 

Aantal benodigde patiënten

70 patiënten; inclusie patiënten is gesloten.